MEDIUM CABINET

ตู้เอกสารกลาง บานกระจก บานเลื่อนทึบ

  •  ตู้ : เก็บเอกสาร
  •  ชนิด : ขนาดกลาง
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 80(W) x 40(D) x 160(H) cm.

ตู้เก็บเอกสารขนาดกลาง บนบานเปิดกระจก ล่างบานเลื่อนทึบ