LOW CABINET

ตู้เอกสารเตี้ย 2 ชั้นแบบบานเลื่อน

  •  ตู้ : เก็บเอกสาร
  •  ชนิด : 2 ชั้น แบบบานเลื่อน
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 80(W) x 40(D) x 85(H) cm.

ตู้เก็บเอกสารขนาดเตี้ย
สามารถใส่แฟ้มเอกสารแบบตั้งได้ 2 ชั้น
2 บานเลื่อนซ้ายขวา