HIGH CABINET

ตู้เอกสารสูง บนกระจก ล่าง 2 ลิ้นชัก

  •  ตู้ : เก็บเอกสาร
  •  ชนิด : ขนาดสูง
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 90(W) x 40(D) x 200(H) cm.

ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง บนบานเปิดกระจก ล่าง 2 ลิ้นชักใส่แฟ้มแขวน