HIGH CABINET

ตู้เอกสารสูง บนบานกระจก ล่างปิดทึบ

  •  ตู้ : เก็บเอกสาร
  •  ชนิด : ขนาดสูง
  •  Brand : TAIYO
  •  Dimensions : 80(W) x 40(D) x 200(H) cm.

ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง บนบานเปิดกระจก ล่างบานปิดทึบ