FACILE SERIES

โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง Facile Series

  •  โต๊ะ : ประชุม
  •  ชนิด : 6-8 ที่นั่ง
  •  Brand : HYBRIDA
  •  Dimensions : 1800(W) x 1800(D) x 750(H) cm.

โต๊ะประชุมแบบ Multimedia ที่มาพร้อมกับราง Vertical Cable
ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
หรือจะใช้เป็นโต๊ะทำงานแบบ Hoteling

ที่สามารถผลัดเปลี่ยนกันใช้งานในเวลาทำงานที่ไม่ตรงกันได้