โรงพยาบาลนพรัตน์

สถานที่ :โรงพยาบาลนพรัตน์
project : ตู้เหล็กเก็บเอกสาร